Browse Items (176 total)

Ralitsa Zlatanova1, Stanimir Tepavski2, Kiril Zhelev2, Rositsa Kostandieva3, Yana Goranova4, Silviya Stoykova1,3, Vasil Atanasov1,3; 1Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Chemistry and Pharmacy, Department of Analytical Chemistry,…

Boryana Mihaylova1, Nadya Agova1, Silvia Stamova2, Svetlana Georgieva2 1Faculty of Pharmacy, Medical University „Prof. D-r Paraskev Stoyanov”, Varna, Bulgaria 2Department of Pharmaceutical chemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University „Prof. D-r…

Nelina Hadzhieva1, Radiana Staynova2, Shazie Hasanova, Nikola Humchev1, Daniela Grekova-Kafalova2 1Faculty of Pharmacy, Medical University of Plovdiv, Bulgaria 2Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Pharmacy, Medical University of…

Mila Dragomirova, Anely Nedelcheva Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Chemistry and Pharmacy

Asen Stoyanov, Nedelcho Mitzov, Miroslava Ilieva, Magdalena Prodanova Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski ", Bulgaria

Hristo Petkov, Kristina Bozhinova, Anton Filipov, Tsveta Sarafska, Ivanka Atanasova, Dimiter Terziivanov Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski ”, Bulgaria

Kalina Kamenova(1), Yordanka Gluhcheva(2), Donika Dimova(2), Juliana Ivanova(3)

Valentin Ovcharov Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski ", Bulgaria

Kristina Dimitrova, Tzvetomir Deliyski Faculty of Chemistry and Pharmacy, University of Sofia ‘‘St. Kliment Ohridski”

Deyan Rashkov1, Emanuyl Yordanov1, Emil Hristov1, Sava Ognyanov1, Tzvetomir Deliysky1, Kalina Andreevska2, Hristo Byrgazlyev 3, Daniela Grekova2, Zlatka Dimitrova1 1Faculty of Chemistry and Pharmacy, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Sofia…