Browse Items (87 total)

  • Collection: National Students Conference for Pharmaceutical and Chemical Sciences 5-6 October 2022

assoc. prof. Dr. Lyubina Todorova, MD1, MPharm. Gergana Lazarova2 1Bulgarian Drug Agency, University "Prof. Dr. Asen Zlatarov", Burgas, Bulgaria 2Bulgarian Drug Agency

Nasie Asipova1, Milena Tsoneva1, Iva Kalugerova1, Sabrina Asipova 1National Health Insurance Fund

Nedelko Nedelkov1,3, Boryana Ivanova3, Desislava Byalkova3, Mihail Jekov4, Alexandra Savova2,3, Manoela Manova2,3, Ilko Getov2,3; 1Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria; 2Faculty of Pharmacy,…

Jorj Shopov1, Tzvetomir Delyiski1, Emil Hristov1, Iva Parvova2 1Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University “Saint Kliment Ohridski”, Bulgaria 2Clinic of Rheumatology, Department of Rheumatology, Medical University - Sofia

Stefka Stoyanova1, Emanuil Yordanov1, Еmil Hristov1, Iva Parvova2, Hristo Tzachev1, Valentina Petkova3 1Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University “Saint Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria 2Clinic of Rheumatology, Department of Rheumatology,…

Ivanka Atanasova1, Yoana Nikolaeva2, Tsanko Tsochev2 1Lozenec University Hospital, Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, Sofia University St Kliment Ohridski 2Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University St…

Anton Filipov, Кristina Bozhinova, Hristo Petkov, Tsveta Sarafska, Ivanka Atanasova, Dimiter Terziivanov Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University Saint Kliment Ohrisdki

Palma Sgueglia1, Chiara Grillo1, Zlatka Dimitrova2, Kalina Andreevska2, Emil Hristov2 , Tzvetomir Dlyiski21University of Naples “Federico II”, Italy2 Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

Palma Sgueglia1, Chiara Grillo1, Kalina Andreevska2, Emil Hristov2; 1University of Naples “Federico II”, Italy2 Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

Nikolay Nachev1, Stefka Stoyanova1, Antoan Rangelov1, Emanuil Yordanov1, *Emil Hristov1, Iva Parvova2, Valentina Petkova3 1Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia 2Clinic of Rheumatology, Department of…