Browse Items (31 total)

  • Collection: National Students Conference for Pharmaceutical and Chemical Sciences 4-5 April 2019

Joanna Stoycheva1, Ismail Hdoufane2, Katarika Josifovska3 1Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University “Saint Kliment Ohridski”, Bulgaria 2 Department of Chemistry, Faculty of Sciences Semlalia, Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco…

Hristo Veselinski, Tsveta Sarafska, Stiliyana Pereva, Tony Spassov, Svetla Bogdanova, Maya Spassova Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University “Saint Kliment Ohridski”, Bulgaria

Liliya Bogdanova National Center of Public Health and Analyses, Sofia, Bulgaria

Konstantin Gergov, Yohan Georgiev, Kalina Andreevska Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University “Saint Kliment Ohridski”, Bulgaria

M. Sharkov, M. Georgieva, J. Mitkov, Al. Zlatkov
Department Pharmaceutical chemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia, Bulgaria

Dimitar Marinov1, Petko Salchev2, Evgeni Grigorov 1,2 1National Center of Public Health and Analyses, Sofia, Bulgaria 2Department of Organization and economics of pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University „Prof. D-r Paraskev Stoyanov”, Varna,…

Gyulfie Babalieva, Tsvetelina Galabarova, Maria Vasileva Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski ", Bulgaria

Tsvetelina Gulabarova Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski ", Bulgaria

Valentin Ovcharov Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski ", Bulgaria

Asen Stoyanov, Nedelcho Mitzov, Miroslava Ilieva, Magdalena Prodanova Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski ", Bulgaria