Browse Items (176 total)

Violeta Getova Faculty of Pharmacy, Medical University of Plovdiv

Nadezhda Yanakieva(1), Violina Angelova(1), Pavlina Gateva(2),(3), Tania Pencheva(4), Nikolay Vassilev(5), Marin Rogozherov(5), Tzveta Stoynova(6), Jana Tchekalarova(6)

Nasie Asipova Faculty of Chemistry and Pharmacy, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”

Mariana Ivanova Faculty of Geoexploration, University of Mining and Geology "ST. IVAN RILSKI"

Maria  Garalova Medical Faculty, Medical University of Sofia

Savina Kirilova Faculty of Chemistry and Pharmacy, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”

Dayana Marinova, Teodora Todorova, Mihaela Tuzharova Faculty of Chemistry and Pharmacy, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”

Karabelyov V(1), Andreeva-Gateva P(2),(3), Kamenova K(2), Tchekalarova J(4),Angelova V(1), Surcheva S(2)

Vasil Cholakov, Albena Cholakova, Gospodinka Gicheva University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia

Kalina Kamenova(1), Yordanka Gluhcheva(2), Donika Dimova(2), Juliana Ivanova(3)