Browse Items (176 total)

Margarita Stanilova, Stephaniya Gaydarova, Nikola Hristov Faculty of Chemistry and Pharmacy, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Sofia

Vasil Cholakov, Albena Cholakova, Gospodinka Gicheva University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia

Katya Hristova, Irena Kostova, Dancho Tonchev University of Plovdiv “Paisii Hilendarski“

Iva Parvova1, Antoan Rangelov2, Emi Hristov2 1Clinic of Rheumatology, Department of Rheumatology, Medical University - Sofia 2Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Nikolay Nachev1, Stefka Stoyanova1, Antoan Rangelov1, Emanuil Yordanov1, *Emil Hristov1, Iva Parvova2, Valentina Petkova3 1Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia 2Clinic of Rheumatology, Department of…

Nikolay Daskalov, Iskra Koleva, Christo Tzachev Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski ”, Bulgaria

Jorj Shopov1, Tzvetomir Delyiski1, Emil Hristov1, Iva Parvova2 1Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University “Saint Kliment Ohridski”, Bulgaria 2Clinic of Rheumatology, Department of Rheumatology, Medical University - Sofia

Ava Amideina1, Gergana Mazneva1, Ivo Bardarov1, Boika Zlateva2, Iliya Borisov3, Petko Mandjukov1 1 Department of Chemistry, South-West University “N. Rilski”,Blagoevgrad 2 Faculty of Chemistry and Pharmacy, University of Sofia “St. Kl. Ohridski,…

Enriko Aleksiev Faculty of Chemistry and Pharmacy, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Sofia

Mario Emilov, Kiril Stanchev, Sanya Spasova, Evgeni Haritov Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University of Sofia