Научната програма за Конференцията е публикувана

25 научни доклада и 33 постера ще бъдат представени на Националната студентска конференция по фармацевтични и химични науки.

Виж Научната програма тук*

Откриването на Конференцията ще се състои на 19 април (четвъртък) от 10:00 ч. в 130-та аудитория на Факултета по химия и фармация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Участниците с научни доклади, трябва да изпратят окончателните си презентации до 23:59 ч. на 11.04 на pharmconference.bg@gmail.com

Участниците с постери, трябва да ги представят на 19 април от 8:30 ч. до 15:00 ч. на регистрационните бюра пред 130 аудитория във Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

*Организаторите не носят отговорност за промени в научната програма, които биха могли да възникнат поради непредвидени обстоятелства. Организаторите запазват правото си да променят мястото, часа или отпадането на тема или събитие.
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@pharmconference.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.